Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát, amely értelmében elfogadja a cookie tájékoztatóban foglaltakat.
Menü

Adatvédelmi tájékoztató

 


Adatvédelmi tájékoztató

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja.

  Az adatkezelési tájékoztató abból a célból készül, hogy megismertesse a Vásárlóval mi történik az adataival, amelyet a webáruház (www.ciska.hu - továbbiakban Adatkezelő) használatával ad meg magáról a személyes adatok és egyéb adatok vonatkozásában. Az adatkezelés és felhasználása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (így különösen 13/A.-13/B.§-ai 4. továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások szabályai szerint végzi a szolgáltató

   
 2. Adatkezelő, Adatfeldolgozó

  2.1 Webáruház mint adatkezelő, adatfeldolgozó
        www.ciska.hu
        Tulajdonos: Lőrincz Géza
        Cím: 1173, Budapest Összefogás utca 1/c fszt.1
  2.2 A webáruház partnerei adatfeldolgozóként járnak el a weboldal használóival szemben. Ezen partnerek saját adatkezelési tájékoztatóiban tájékozódhatunk az adatkezelésükről. Tevékenységükre saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók.

   
 3. Fogalmak

  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
  Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása a hozzájáruláskezelő használatával, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
  Harmadik fél: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

   
 4. Az adatkezelés jogalapja

  A webáruház használatával/szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése és adatfeldolgozása a személy önkéntes hozzájárulásán, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésén alapszik.

  4.1 A  felhasználó a hozzájárulást megadhatja a webshop első látogatásakor a cookie kezelő banner elfogadásakor a személyes adatok kezelése és feldolgozása vonatkozásában (pl. böngészési adatok)
  4.2 A webáruház valamely szolgáltatásának használatával hozzájárulását adja a személyes adatok kezelése és feldolgozásának vonatkozásában. (pl. személyes fiók létrehozása)
  4.3 Hozzájárulást adhat üzletszerzési, marketing célú megkeresésekhez a személyes adatainak kezelése és feldolgozása vonatkozásában (pl. hírlevél kiküldés)
  4.4 Az adatkezelő által meghirdetett nyereményjátékokon való részvételével hozzájárulását adja a részvétel feltételeként megadott adatok kezelése és feldolgozásának vonatkozásában.
  4.5  A 14. életévét betöltött, de a 16. életévet még nem betöltött kiskorú csak törvényes képviselőjének belegyezésével adhat hozzájárulást személyes adatainak a kezelésébe és feldolgozásába. 16. életévét betöltött kiskorú felhasználó önállóan adhat hozzájárulást az Adatkezelőnek nincs lehetősége a hozzájáruló személy jogosultságát vagy a törvényes képviselő belegyezését ellenőrizni így ezekért a felhasználó és a törvényes képviselő szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a feltételeknek.

   
 5. Az adatkezelés elve és hozzájárulása, az adatok forrása

  Az adatkezelő követi azt az elvet miszerint a személyes adatokat csak törvényes úton lehet megszerezni és feldolgozni. A személyes adatokat csak addig tárolható amíg az feltétlenül szükséges. Az adatokat biztonságos helyen kell tárolni és meg kell tenni a biztonsági intézkedéseket, hogy azok szándékos vagy véletlen megsemmisítése, jogtalan eltulajdonítása, megváltoztatása ne legyen lehetséges. Az adatok kezelése és feldolgozása bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy (továbbiakban érintett), egyértelmű önkéntes hozzájárulásán alapszik (Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. § (5) bekezdése). A felvett adatok köre közvetlenül az érintettről kerülhet felvételre ezt az érintettől személyesen vagy a webáruház funkcióinak használatán vagy társult oldalain keresztül kapja meg az Adatkezelő. A megadott személyes adatok valódiságáért az érintett felel. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nincsen módjában ellenőrizni. Az érintettek minden olyan szerződés megkötésével, amelyre az Adatkezelő szabályzatának tárgyi hatálya kiterjed, kifejezetten a jelen adatkezelési szabályzatot is elfogadják.

   
 6. Az adatkezelés időtartama

  Az adatkezelés céljának a megvalósulásáig, jogszabályok előírásáig vagy a jogviszonnyal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek fennállásáig tart az időtartam az adatok megadásától, illetőleg amennyiben az érintett fél visszavonja vagy a cél időközben meghiúsul akkor az időtartam lerövidülhet.

   
 7. Kezelt adatok köre és célja

  7.1 Fiók létrehozásakor megadott adatok
        Cél: A vásárló a korábbi rendeléseit áttekinthesse, vásárlás leadásának megkönnyítése az előre elmentett adatokkal.
        Meddig tároljuk: Az adatok tulajdonosa általi visszavonásig, amely történhet egyszerre a fiók törlésével is.
        Személyes adatok köre, fajtái: Név, E-mail cím Telefon, Szállítási címek, Számlázási címek
  7.2 Vásárlás esetén megadott adatok.
       Cél: A vásárlás teljesítéséhez, beleértve a számlát is, személyes adatok megadása szükséges. Amennyiben a látogató vásárlási szándékához nem szeretne személyes fiókot létrehozni akkor a rendelését e                  nélkül is leadhatja ezen adatok megadásával.
       Meddig tároljuk: 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig
       Személyes adatok köre, fajtái: Név, E-mail cím Telefon, Szállítási címek, Számlázási címek
  7.3 Hírlevélre feliratkozók adatai
       Cél: Marketing célú, üzletszerzési szándékkal küldött hírlevelekkel érjük el a potenciális vásárlókat
       Meddig tároljuk: Visszavonásig
       Személyes adatok köre, fajtái: Név, Email cím
  7.4 Böngészési adatok
        Cél: Marketing célú felhasználása vagy olyan statisztikák készítése, amellyel az ügyfélélményét növelhetjük a webáruháznak. Ilyen jellegű adatok felhasználására a Szolgáltató ún. sütiket használ, amelyről            további részleteket a https://ciska.hu/cookie-tajekoztato oldalon lehet megismerni.
        Meddig tároljuk: Visszavonásig de legfeljebb 5 évig
        Személyes adatok köre, fajtái: Böngésző típusa, mikor és hol járt a látogató az oldalon, hova kattintott, eszköz típusa, geolokációs adatok, látogató IP címe
  7.5 Nyereményjátékok
        Cél: Marketing célú, üzletszerzési szándékkal gyűjtött adatok
        Meddig tároljuk: Visszavonásig
        Személyes adatok köre, fajtái: Név, E-mail cím, életkor, irányítószám

   
 8. Adattovábbítás

  8.1 Vásárlás, ajánlatkérés: Az adatkezelő a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján továbbítja a felhasználó személyes adatait -olyan mértékben - a Szolgáltató azon partnerei felé, amelyek az adatkezelés céljának teljesítésében szerepet vállalnak.
  8.2 Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan személyes és egyéb adatot a hatóság rendelkezésére bocsátani, amelyre az adatkezelőt jogszabály vagy törvényi határozat kötelezi.

   
 9. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső partnerek és közvetítő partnerek 

  Az online hirdetéskezelő, webanalitikai/közvetítő partnerek adatkezelése és azok feldolgozása a szolgáltatás üzemeltetőjének a felhasználási és adatkezelési feltételei az irányadók.

   
 10. Adatbiztonság

  Az adatkezelő vállalja, hogy az Infotv. 7. §-a szerinti kötelezettségének eleget tesz: teljesíti mindazon törvényi kötelezettségeit - úgy, mint a szervezési intézkedések, eljárási szabályok - amely az adatok biztonsága érdekében elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható vagy megsemmisíthető.

   
 11. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  A Felhasználó kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását. ezeket a „Kapcsolat” menüpontban lévő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Felhasználó kérésére az adatkezelő köteles tájékoztatást adni és a lehető legrövidebb idő alatt, de maximum 30 nap alatt írásban tájékoztatást adni. A helyesbítés, törlés vagy zárolás elutasítása esetén pedig köteles tájékoztatni a jogorvoslati lehetőségekről.

  11.1 Tájékoztatáshoz való jog
          A természetes személyek jogosultak a személyes adatik kezeléséről tájékoztatást kapni. Amelyet a „Kapcsolatok” menüpontban található elérhetőségek egyikén kérhetnek
  11.2 Helyesbítéshez való jog
          Az érintett jogosult a rá vonatkozó hibás személyes adatok pontosítására
  11.3 Törléshez való jog
          Az érintett   bármikor jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a személyes adatait ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy az érintett  visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja  Amennyiben az érintett  tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték akkor is élhet a törléshez való jogával. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy az ellen tiltakozik, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat, illetve szakértőiket ide nem értve - nem lesz beazonosítható. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik félnek a törölni kívánt adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára náluk elérhető volt az érintett személyes adata, hogy a náluk tárolt személyes adatot töröljék.
  11.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
          Ezen jogával akkor élhet az érintett, ha vitatja a személyes adatainak pontosságát vagy azt gondolja, hogy az adatkezelés jogellenes, de az adatai törlését nem kéri viszont a felhasználás korlátozásával pedig élni szeretne. Vagy az adatkezelőnek már nincsen szüksége az adatokra, de az érintett jogi igényeinek érvényesítéséhez szeretné, ha nem törölnék azokat.
  11.5 Az adathordozhatósághoz való jog
        Az érintett jogosult arra, hogy a róla tárolt személyes adatokat érthető formában írásban megkapja és továbbíthassa egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy akadályoznák ebben.
  11.6 Automatizált adatkezelés
         Az érintett jogosult arra, hogy olyan automata döntéshozatal ne terjedjen ki rá, amely jelentős mértékben érintené.
  11.7 Tiltakozáshoz való jog
        Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   
 12. Panasz esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére

  Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:
  Levelezési cím: 1173, Budapest Összefogás utca 1/c fszt. 1
  Email cím: panasz@ciska.hu

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Hatályos, 2020.04.01-tól

Keresés